Finansinės apskaitos ir mokesčių Buhalteriniai kursai Pradedantiems ir Besitobulinantiems, Šiauliai.

PRAKTINIO MOKYMO, KOMPETENCIJOS ĮGIJIMO, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO, UGDYMO IR KĖLIMO KURSAI, PROFESINIS MOKYMAS.

Planuojamos buhalterinės apskaitos kursų datos

REGISTRUOTIS

Informacija ir registracija tel.  +370 678 68 888.
Registracija sms žinute +370 678 68888
(Vardas, Pavardė, kontaktinis telefonas, kokie kursai).

Buhalterinės apskaitos kursai grupėse, pradedantiems ir besitobulinantiems, Šiaulių mieste:
Kursų  trukmė iki – 50 val., (67 ak., val.)
Buhalterinės apskaitos kontaktiniai kursai grupėje su egzaminu – 600 €.+37067868888 (APMOKĖTI INTERNETU).
Buhalterinės apskaitos nuotoliniai kursai grupėje su egzaminu – 600 €.+37067868888 (APMOKĖTI INTERNETU).
Buhalterinės apskaitos kursų komercinio pasiūlymo Šiauliuose, peržiūra ir atsisiuntimas internetu.

Mokome individualiai.
Kursų trukmė iki – 50 val., (67 ak., val.).
Individualių kontaktinių kursų kaina su egzaminu – 1300 €.
Individualių nuotolinių kursų kaina su egzaminu – 1300 €.
Mokome (Individualiai), tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti visą dėmesį mokiniui, (grafiką – laiką ir dienas deriname pagal bendrą sutarimą).

Baigusiems kursus, išrašome pažymėjimą – sertifikatą.
Sertifikato išrašymas užsienio kalba – 30 €.
Egzaminas – 100 €.
Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į sertifikatą.
Tik Išlaikiusiems egzaminą, įgyjama Buhalterio/ės – apskaitininko/ės kompetencija.

Mokymo kursai grupėje vakariniai, vyksta 2 – 3 kartus per savaitę nuo 18:00 val. (grafiką – laiką ir dienas deriname pagal bendrą sutarimą).
(Nesusirinkus grupei, kursai nukeliami sekančiai savaitei. Bet kuriuo atveju pranešame tikslų susitikimo laiką.)

Programa įregistruota: LR Švietimo ir Mokslo Ministerijoje.
Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. Skaityti daugiau . . .
Programos kodas: 220010582

Šis kursas savo turiniu orientuotas į praktinį žinių perteikimą, kuris apima žinių, mokėjimų, įgūdžių ir praktinių gebėjimų visumą, buhalterinės apskaitos srities studijose. Jis skirtas mokyti kursantus operuoti dalyko žiniomis ir metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis, bei ugdyti savarankiško mokymosi profesinius gebėjimus. Modeliuojama reali įmonės veikla. Išmoksite tvarkyti buhalteriją: nuo pagrindų iki metinės finansinės atskaitomybės. Buhalterinės apskaitos kursus veda profesionalios įmonės bei dėstytojai, profesionalūs praktikai, turintys ilgalaikį patyrimą ir didelę praktinę patirtį. Dalomoji medžiaga pateikiama kursų eigoje.

Buhalteriai tvarko buhalterinę dokumentaciją, rengia ataskaitas, atlieka apskaitos ir analizės operacijas. Daugelis buhalterių specializuojasi mokesčių mokėjimo srityje – skaičiuoja pajamų, socialinio draudimo, pridėtinės vertės ir kt. mokesčius, konsultuoja įmonių vadovus, apie tai kaip vienas ar kitas versle priimtas sprendimas atsilieps mokesčių mokėjimui. Jeigu firma yra didelė, buhalteriai gali pasiskirstyti veiklos sferomis – gali užsiimti tik finansų analize, planavimu ar biudžeto sudarymu, kainodara ar dirbti kitose srityse. Jie seka, ar teisingai mokami mokesčiai, ar išlaidos neprieštarauja įstatymams bei Vyriausybės nutarimams. Dalis buhalterių dirba dėstytojais mokymo bei mokslo įstaigose. Kiti gali būti samdomi laikinam darbui.

Apskaitininkai skaičiuoja, klasifikuoja, fiksuoja ir tikrina organizacijos vykdomas ūkines operacijas bei jų skaitines išraiškas. Apskaitininkai priskiriami prie žemesniosios grandies finansų ir buhalterijos darbuotojų. Darbo sudėtingumas bei apimtis ir apskaitininkų kvalifikacijai keliami reikalavimai priklauso nuo įmonės kategorijos. Didelių įmonių apskaitininkai atlieka tam tikro baro buhalterinę apskaitą, darbas yra specializuotas ir atitinka jų darbo sritį. Tai gali būti pirkimų-pardavimų, žaliavų ir atsargų, ilgalaikio turto, nuosavybės, gamybos išlaidų, pelno (nuostolio), griežtos atskaitomybės, darbo užmokesčio apskaita ir kt. Mažesnių įmonių apskaitininkai atlieka beveik visus finansų ir buhalterijos padalinio darbus ir savo žiniomis turi prilygti buhalterio (finansininko) kvalifikacijai. Apskaitininkai fiksuoja įmonės turtą ir skolas, veda pajamų ir išlaidų žiniaraščius, pildo kitus buhalterinius registrus, rengia ataskaitas vadovybei ir vartotojams. Tokiose firmose apskaitininkai turi mokėti įforminti bankų dokumentus, jiems tenka dirbti su įvairia skaičiavimo technika, todėl privalo turėti darbo su ja įgūdžių.
Tikslas ir uždaviniai – Programa skirta įgyti buhalterio-apskaitininko kompetencijas. Siekiama suteikti buhalterinės apskaitos, mokesčių, teisės pagrindų, ekonomikos teorines žinias ir išugdyti profesinius praktinius įgūdžius, būtinus buhalterio-apskaitininko darbui įvairių nuosavybės formų įmonėse bei organizacijose.
Mokymo metodai – Paskaita, praktinis užsiėmimas, konkrečių pavyzdžių analizė, diskusija, savarankiškas darbas.
Rezultatai – Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos: Apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje veikloje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras. Ilgalaikio turto ir atsargų apskaitos būdus. Norminius aktus, reglamentuojančius ūkio subjekto veiklą, buhalterinę apskaitą ir mokesčius; ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais; finansų kontrolę. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės: Identifikuoti ir registruoti įmonių ūkinius procesus apskaitoje, tvarkyti ūkio subjekto turto apskaitą, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitą, atsargų analitinę ir suminę apskaitą. Vadovautis norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonės ar organizacijos ūkinę veiklą, buhalterinę ir mokesčių apskaitą. Vertinti finansinės informacijos patikimumą, kontroliuoti ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais, lyginti faktinius rezultatus su planiniais, užtikrinti finansų kontrolę, rengti finansinę ir mokestinę atskaitomybę.
Studijų baigimas – Baigusiems studijų programą, atsiskaitoma atsiskaitomuoju praktiniu darbu: testu, pokalbiu, atliekant ištisinį uždavinį pagal programą. Sėkmingai įvykdžiusiems studijų programą išduodamas kompetencijos pažymėjimas (baigimo Sertifikatas).

Buhalterinės apskaitos kursų programa – temos: (gali keistis atsižvelgiant į dėstymo ir dėstytojo metodiką). 

1.      Bendrieji apskaitos principai.

2.      Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų poveikis lygybei:
2.1.   Turto sąvoka apskaitoje:
2.1.1. Ilgalaikis turtas;
2.1.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija;
2.1.3. Trumpalaikis turtas;
2.1.4. Atsargų apskaita.
2.2.    Nuosavybės esmė apskaitoje:
2.2.1. Savininkų nuosavybė;
2.2.2. Skolintojų nuosavybė.
2.3.    Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų įtaka lygybei:
2.3.1. Ūkinis įvykis;
2.3.2. Ūkinė operacija;
2.3.3. Jų įtaka apskaitinei lygybei.

3.      Sąskaitos. Jų panaudojimas ūkinėms operacijoms registruoti:
3.1.    Sąskaitų rūšys;
3.2.    Sąskaitų debetas, kreditas, likutis;
3.3.    Pavyzdinis sąskaitų planas;
3.4.    Dvejybinis įrašas apskaitoje.

4.       Apskaitos ciklas:
4.1.    Ūkinės operacijos ir pirminiai apskaitos dokumentai.
4.2.    Ūkinių operacijų registras:
4.2.1. Bendrasis žurnalas ir kiti žurnalai.
4.3.    Ūkinių operacijų perkėlimas į sąskaitas.
4.4.    Ataskaitinio laikotarpio pabaigos operacijos:
4.4.1.  Kaupimo ir palyginimo principų esmė apskaitoje;
4.4.2.  Ataskaitinis laikotarpis;
4.4.3.  Sąskaitų koregavimai.
4.5.     Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
4.6.     Sąskaitos uždarantieji įrašai.
4.7.     Finansinės atskaitomybės rengimas:
4.7.1.  Pelno (nuostolių) ataskaita;
4.7.2.  Balansas.

5.        Darbo santykiai:
5.1.     Darbo sutartis;
5.2.     Darbuotojų priėmimo/atleidimo iš darbo tvarka;
5.3.     Darbuotojų apskaita;
5.4.     Darbo užmokesčio apskaita;
5.5.     Atostoginiai ir kompensacijos;
5.6.     Ataskaitos VSDF valdybai.
6.        LR mokesčių sistema.

7.        Ištisinis uždavinys:
7.1.     Ūkinių operacijų atvaizdavimas užpildant pirminius apskaitos dokumentus;
7.2.     Ūkinių operacijų fiksavimas žurnaluose;
7.3.     Duomenų iš žurnalų perkėlimas į sąskaitas;
7.4.     Analitinių kortelių pildymas;
7.5.     Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
7.6.     Finansinės atskaitomybės rengimas.

Kurso metu dėstomos temos:

1. Įmonės apskaitos tvarkymas.
2. Buhalterinės apskaitos principai.
3. Naujasis pavyzdinis saskaitų planas.
4. Dvejybinio įrašo principas.
5. Koreguojantys įrašai.
6. Atlyginimų apskaita.
7. Darbo užmokesčio mokestinė bazė (GPM, Sodra).
8. Atostoginiai o Kompensacijų apskaičiavimas.
9. Ataskaitos Sodrai.
10. Personalo apskaita.
11. Darbo sutartis.
12. Darbuotojų priėmimo/atleidimo iš darbo tvarka.
13. Įsakymai o Pridėtinės vertės mokestis (PVM).
14. Nekilnojamo turto mokestis.
15. Ilgalaikio turto apskaita.
16. Atsargų apskaita.
17. Pirminiai dokumentai (kasos, banko, pirkimų, pardavimų).
18. Deklaracijos.
19. Balanso sudarymo metodika.
20. Metinė finansinė atskaitomybė

Kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai). Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą.

REGISTRUOTIS

BAIGUSIŲ KURSUS ANONIMINĖ MOKYMO IR PASLAUGŲ CENTRO KOKYBĖS ĮVERTINIMO ANKETA

KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045,
Biuras: Klaipėda, Taikos pr. 38-107, LT-91218
​Tel. Mob.: +370 678 68 888 El. paštas: info@vev.lt